Skip to content

Regulamin konkursu

Strzel i zgarnij piłkę z autoforte.pl

Autoforte.pl Sp. z o.o.

 

 

Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu jest firma Autoforte.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ludowa 58,58-304 Wałbrzych NIP: 8860002072

2.       Fundatorem nagrody jest Organizator.

3.       Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4.        Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1740 z późn. zm.), która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią;

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu w sposób dorozumiany, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego;

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

5.      Zgłoszenie udziału w Konkursie, które jest równocześnie wykonaniem Zadania Konkursowego, musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

6.       Przez wykluczenie Uczestnika z Konkursu należy rozumieć sytuację, w której odpowiedź na Zadanie konkursowe wysłana przez Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy wyborze Zwycięzców, Uczestnikowi nie zostanie przyznana Nagroda, a w przypadku przyznania mu już Nagrody, Organizator będzie mógł od decyzji o przyznaniu Nagrody odstąpić. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu może podjąć Organizator

7.       Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

8.       W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że przypadku naruszenia powyższych warunków Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

9.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

10.   W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać́́ wykluczony z Konkursu.

11.   Konkurs trwa od 22.11.2022 r. do 30.11.2022 r do końca dnia.

12.   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a.

13.   Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/autoforteFB

14.   Uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a autoforteFB oraz polubi i udostępni post konkursowy.

Zadanie konkursowe

10.   Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu wyniku spotkań Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 :

a) spotkanie Meksyk – Polska, 22.11.2022 godz. rozpoczęcia 17:00 CET;

b) spotkanie Polska- Arabia Saudyjska, 26.11.2022 godz. rozpoczęcia 14:00 CET

c) spotkanie Polska – Argentyna, 30.11.2022 godz. rozpoczęcia 20:00 CET

11.   Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12.   W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, po jednym na każde spotkanie, a w przypadku gdy poprawnej odpowiedzi udzieli więcej osób, wygrywa pierwsza poprawna odpowiedź. .

13.   Za poprawną odpowiedź uznaje się komentarz zawierający krótki opis typowanego spotkania (np. Meksyk – Polska) i wynik spotkania w formie tekstu lub zdjęcia.

14.   W konkursie mogą brać udział wyłącznie odpowiedzi udzielone maksymalnie do godziny rozpoczęcia spotkania.

15.   Odpowiedzi należy udzielić poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym.

16.   W komentarzu należy określić typowane spotkanie i przewidywany wynik.

17.   Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

18.   Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

19.   Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

17.   Nagrodą w konkursie jest replika piłki meczowej FIFA 2022.

18.   Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

19.   Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.12.2022 po tym czasie Nagroda traci ważność.

20.   Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23.   W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24.   Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: salon@autoforte.pl.

25.   Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebooku – Strzel i zgarnij piłkę z autoforte.pl”

26.   Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27.   Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Autoforte.pl Sp. z o.o. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@autoforte.pl

28.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku autoforteFB

29.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31.   Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage autoforteFB.

33.   Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Umów się na wizytę