Skip to content
Regulamin loterii Hyundai 25.03.19


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Hyundai 2019”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria Hyundai 2019”.


 2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, zwana dalej „organizatorem”, działająca na zlecenie Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki będącej fundatorem nagród w loterii), ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343.


 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.


 4. Definicje


  1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.


  2. Jazda testowa – jazda próbna wybranym modelem samochodu osobowego marki Hyundai przyprowadzona w salonie Hyundai w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.


  3. Salon Hyundai – autoryzowani dealerzy Hyundai, mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, u których można odbyć jazdę testową i odebrać kod promocyjny. Lista salonów Hyundai biorących udział w loterii znajduje się na stronie internetowej loterii pod adresem www.loteria.hyundai.pl.


  4. Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.loteria.hyundai.pl.


  5. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


  6. Kod promocyjny – jednorazowy i unikatowy kod alfanumeryczny wydawany przez sprzedawcę salonu Hyundai konsumentowi po odbyciu jazdy testowej. Kod promocyjny składa się z dwóch części (druga część kodu, tj. 7 znaków uzupełniana jest przez sprzedawcę salonu Hyundai).

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu kodów promocyjnych w poszczególnych salonach Hyundai.

   W razie utraty lub zniszczenia oryginału kodu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora, w tym wydania nagrody.


 5. Zasięg loterii – całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.04.2019 r. a kończy w dniu 29.11.2019 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 22 regulaminu.


 7. Termin rozpoczęcia i zakończenia jazd testowych – jazdy testowe (których odbycie/przeprowadzenie uprawnia do zgłoszenia się do loterii) rozpoczną się w dniu 01.04.2019 r. a zakończy w dniu 30.09.2019 r. (w ww. okresie należy odbyć jazdę testową oraz zgłosić się do loterii).


 8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


 9. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-Hyundai, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteria.hyundai.pl.


 10. Loteria promocyjna podzielona została na dwie równoległe części, tj.:

 1. pierwszą - przeznaczoną tylko dla konsumentów, o których mowa w pkt. 11.1 regulaminu;

 2. drugą - przeznaczoną tylko dla sprzedawców, o których mowa w pkt. 16.1 regulaminu.


PIERWSZA CZĘŚĆ LOTERII

PRZEZNACZONA DLA KONSUMENTÓW


ZASADY PROWADZENIA PIERWSZEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA KONSUMENTÓW)


  1. Uczestnikiem pierwszej części loterii może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM, posiada ważne prawo jazdy kategorii B (dalej: konsument).

   W loterii nie mogą uczestniczyć konsumenci będący pracownikami: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno- Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz salonów Hyundai w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.


  2. Każdy konsument, spełniający warunki określone w pkt. 11.1 regulaminu, który chce wziąć udział w loterii musi:

   1. odbyć jazdę testową w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.,

   2. odebrać kod promocyjny od sprzedawcy salonu Hyundai, który przeprowadził jazdę testową,

   3. koniecznie zachować oryginał kodu promocyjnego,


   4. zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii www.loteria.hyundai.pl, zgodnie z pkt. 11.3 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.8 regulaminu.

   Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.


  3. Konsument, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia do loterii za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii pod adresem www.loteria.hyundai.pl formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

   1. imię i nazwisko konsumenta,

   2. numer telefonu komórkowego konsumenta,

   3. adres e-mail konsumenta,

   4. numer kodu promocyjnego (otrzymanego od sprzedawcy salonu Hyundai),

   5. zaznaczenie w formularzu oświadczeń:

   • „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii Loteria Hyundai 2019” i akceptuję jego treść.”.

   • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

   • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Loteria Hyundai 2019”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.


  4. Każdy konsument może wysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w loterii (niezależnie od liczby odbytych przez niego jazd testowych i posiadanych kodów promocyjnych). Więcej niż jedno zgłoszenie od tego samego konsumenta nie zostanie przyjęte przez system, a konsument zostanie poinformowany, że już dokonał zgłoszenia do loterii.


  5. Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania przez konsumenta tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie ponownego zgłoszenia z wykorzystaniem tego samego kodu promocyjnego będzie niemożliwe, tj. formularz zgłoszeniowy nie zostanie przyjęty przez system, a konsument zostanie poinformowany, że podawany kod został już wcześniej zgłoszony do loterii.


  6. Zgłoszenie konsumenta, z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.7 regulaminu, bierze udział w losowaniu nagród danego miesiąca, w etapie miesięcznym, w którym zgłoszenie wpłynęło.


  7. Zgłoszenie konsumenta uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowane zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.


  8. Konsumenci mogą wysyłać zgłoszenia do loterii codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2019 r., wyłącznie po odbyciu jazdy testowej.


  9. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, konsument zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Konsument otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości


   e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.3 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta konsument, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej konsumenta.


  10. Konsument powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta konsument.


  11. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin

   „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania konsumenta) może w ramach całej loterii otrzymać tylko jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której jeden konsument, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych konsumenta, dany konsument zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą (pierwszą, do której został wylosowany), a kolejna nagroda, która by mu przypadła zostanie przekazana laureatowi rezerwowemu przypisanemu do danej nagrody.


  12. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy konsument spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, w tym czy jazda testowa została odbyta przez konsumenta. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że konsument narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu organizator może żądać od konsumenta złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m.in.:

   • przesłania oryginału kodu promocyjnego zgłoszonego do loterii,

   • podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które konsument wskazał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.3 regulaminu,

   • własnoręcznie podpisanego oświadczenia przez konsumenta o wyrażeniu zgody na uzyskanie w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na konsumenta, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) ww. operatorów z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są zarejestrowane na konsumenta i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii.

    Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego konsumenta z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. od 13.1 do 13.18 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego konsumenta, któremu zostało przyznane prawo do nagrody wchodzi odpowiedni konsument z listy rezerwowej laureatów.


  13. Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy.


  14. Udział w loterii jest dobrowolny. Konsument przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Konsument zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które


   uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez konsumenta postanowień regulaminu.


  15. W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.


LOSOWANIA W PIERWSZEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA KONSUMENTÓW)


  1. Loteria w części pierwszej została podzielona na 6 (słownie: sześć) etapów miesięcznych.


  2. Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 12.7 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.


  3. Losowania nagród w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.


   Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.


   1. Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.


   2. Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).


  1. W trakcie każdego losowania, dla każdej nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.11, pkt. 11.12, pkt. 14.5 regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.


  2. W trakcie trwania loterii odbędzie się 6 (słownie: sześć) losowań laureatów nagród miesięcznych dla konsumentów.


  3. W każdym etapie miesięcznym, spośród zgłoszeń konsumentów, zostanie wyłonionych:

   • 1 (słownie: jeden) laureat nagrody I-go stopnia dla konsumenta oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia dla konsumenta,

   • 1 (słownie: jeden) laureat nagrody II-go stopnia dla konsumenta oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia dla konsumenta,


   • 100 (słownie: stu) laureatów nagród III-go stopnia dla konsumenta oraz 100 (słownie: stu) laureatów rezerwowych nagród III-go stopnia dla konsumenta.


    Każde losowanie laureatów nagród dla konsumentów w danym miesiącu przebiegać będzie w następujący sposób:

   • pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody I-go stopnia dla konsumenta (laureat nr 1),

   • druga wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody II-go stopnia dla konsumenta (laureat nr 2),

   • kolejne sto wylosowanych osób zostanie laureatami nagród III-go stopnia dla konsumenta (laureaci od nr 3 do nr 102),

   • kolejna wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody I-go stopnia dla konsumenta (laureat nr 103),

   • kolejna wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody II-go stopnia dla konsumenta (laureat nr 104),

   • kolejne sto wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród III-go stopnia dla konsumenta (laureaci od nr 105 do nr 204).


    Laureaci rezerwowi nagród dla konsumentów w danym miesiącu będą przyporządkowani do laureatów nagród dla konsumentów według następującego schematu:

   • laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia dla konsumenta nr 103, będzie rezerwą dla laureata nagrody I-go stopnia dla konsumenta nr 1,

   • laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia dla konsumenta nr 104, będzie rezerwą dla laureata nagrody II-go stopnia dla konsumenta nr 2,

    nr

    105,

    będzie

    rezerwą

    dla

    nr

    106,

    będzie

    rezerwą

    dla


    nr


    203,


    będzie


    rezerwą


    dla

    nr

    204,

    będzie

    rezerwą

    dla

   • laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia dla konsumenta laureata nagrody III-go stopnia dla konsumenta nr 3,

   • laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia dla konsumenta laureata nagrody III-go stopnia dla konsumenta nr 4,

    (…)

   • laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia dla konsumenta laureata nagrody III-go stopnia dla konsumenta nr 101,

   • laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia dla konsumenta laureata nagrody III-go stopnia dla konsumenta nr 102.


  4. Losowania laureatów nagród miesięcznych dla konsumentów odbywać się będą w następujące dni:


 • 07.05.2019 r. - losowanie nr 1) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.1 do 13.3 regulaminu,

 • 04.06.2019 r. - losowanie nr 2) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.4 do 13.6 regulaminu,

 • 02.07.2019 r. - losowanie nr 3) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.7 do 13.9 regulaminu,

 • 06.08.2019 r. - losowanie nr 4) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.10 do 13.12 regulaminu,

 • 03.09.2019 r. - losowanie nr 5) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.13 do 13.15 regulaminu,


 • 01.10.2019 r. - losowanie nr 6) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r. - losowanie laureatów nagród wskazanych w pkt. od 13.16 do 13.18 regulaminu.


  NAGRODY DLA KONSUMENTÓW


   1. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu jest voucher na wyjazd dla 2 osób na Rajd Niemiec z cyklu WRC o wartości 26.580,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I- go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu wynosi 29.533,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   2. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai i30 RM'19 1.4 T-GDi 140 KM 7DCT, wersja N Line, na okres jednego roku, o wartości 22.793,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania ww. vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.532,56 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu wynosi 25.325,56 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.532,56 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   3. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu jest karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.

    Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu kwietniu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   4. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju jest voucher na wyjazd dla 2 osób na Rajd Niemiec z cyklu WRC o wartości 26.580,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju wynosi 29.533,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.   5. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai i20 RM'19 1.2 MPi 84 KM MT, wersja Comfort, na okres jednego roku, o wartości 12.080,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.342,22 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju wynosi 13.422,22 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.342,22 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   6. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju jest karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu

    Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu maju wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   7. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu jest voucher na wyjazd dla 2 osób na Rajd Niemiec z cyklu WRC o wartości 26.580,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złote 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu wynosi 29.533,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.953,33 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   8. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai Elantra RM’19 1.6 MPi 128 KM AT, wersja Comfort, na okres jednego roku, o wartości 14.620,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.624,44 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu wynosi 16.244,44 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 44/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.624,44 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   9. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu jest karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu


    Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu czerwcu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   10. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu jest voucher z przeznaczeniem na 7-dniowy wyjazd dla 2 osób do Korei Południowej o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu wynosi 22.222,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   11. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai IONIQ Hybrid 1.6 GDi 141 KM DCT, wersja Premium, na okres jednego roku, o wartości 16.146,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.794,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu wynosi 17.940,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.794,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   12. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu jest karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu

    Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu lipcu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   13. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu jest voucher z przeznaczeniem na 7-dniowy wyjazd dla 2 osób do Korei Południowej o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I- go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu wynosi 22.222,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   14. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai KONA RM’19 1.6 T-GDi 177 KM DCT 2WD, wersja Comfort, na okres jednego roku, o wartości 9.385,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.042,78 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dwa złote 78/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu wynosi 10.427,78 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 78/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.042,78 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dwa złote 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   15. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu jest karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu sierpniu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   16. Nagrodą I-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu jest voucher z przeznaczeniem na 7-dniowy wyjazd dla 2 osób do Korei Południowej o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I- go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu wynosi 22.222,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   17. Nagrodą II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu jest voucher na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai Tucson RM’19 1.6 GDI Comfort 132 KM MT, wersja Comfort, na okres jednego roku, o wartości 10.491,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto. Opis podstawowych warunków wykorzystania vouchera oraz wzór umowy użyczenia znajduje się w załączniku nr

    3 do regulaminu. Dodatkowo do powyższej nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.165,67 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych 67/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu wynosi 11.656,67 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 67/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.165,67 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.


   18. Nagrodą III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu karta podarunkowa Shell, o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu


    Łączna liczba nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

    Łączna wartość nagród III-go stopnia dla konsumenta w miesiącu wrześniu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.


   19. Łączna liczba wszystkich nagród dla konsumentów w loterii wynosi 612 (słownie: sześćset dwanaście) sztuk.


   20. Łączna wartość całej puli nagród dla konsumentów wynosi 340.283,32 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 32/100).


   21. Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.


  OGŁASZANIE WYNIKÓW PIERWSZEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA KONSUMENTÓW)


  14.1 Wszyscy laureaci pierwszej części loterii zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody I-go i II-go stopnia dla konsumentów – telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.3 regulaminu.

  Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody I-go i II-go stopnia dla konsumentów – telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania

  / zamieszczenia kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt.

  14.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.


   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez konsumenta błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez konsumenta włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon konsumenta jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody I-go i II-go stopnia dla konsumentów danego miesiąca niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny",

    „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.


   2. Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy konsument może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując:

    • kod promocyjny,

    • numer telefonu podany w zgłoszeniu do loterii.


   3. Warunkiem wydania nagrody dla konsumenta jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagrody, który będzie dostępny na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteria.hyundai.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych


    od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 14.1 regulaminu. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

 • imię i nazwisko laureata,

 • pełen adres zamieszkania,

 • pełen adres zameldowania,

 • numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym,

 • adres e-mail laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym,

 • zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Loteria Hyundai 2019”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.

  • „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria Hyundai 2019” i akceptuję jego treść.”.

  • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

  • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz salonów Hyundai w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.


   Dodatkowo każdy laureat nagrody I-go albo II-go stopnia dla konsumenta zobowiązany

   będzie do podania:

 • seria i numer dokumentu tożsamości,

 • nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr PESEL.


   1. W przypadku niepodania / niezamieszczenia ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata w terminie wskazanym w pkt. 14.6 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 14.7 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.


   2. Laureaci nagród dla konsumentów muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów, zgodnie z pkt. 14.4 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:

 • 17.05.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 07.05.2019 r. - losowanie nr 1),

 • 14.06.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 04.06.2019 r. - losowanie nr 2),

 • 12.07.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 02.07.2019 r. - losowanie nr 3),

 • 16.08.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 06.08.2019 r. - losowanie nr 4),

 • 13.09.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 03.09.2019 r. - losowanie nr 5),

 • 11.10.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 01.10.2019 r. - losowanie nr 6).


  O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.


   1. Laureaci rezerwowi nagród dla konsumentów muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów, zgodnie z pkt. 14.4 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:

 • 29.05.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 07.05.2019 r. - losowanie nr 1),

 • 26.06.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 04.06.2019 r. - losowanie nr 2),

 • 24.07.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 02.07.2019 r. - losowanie nr 3),

 • 28.08.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 06.08.2019 r. - losowanie nr 4),

 • 25.09.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 03.09.2019 r. - losowanie nr 5),

 • 23.10.2019 r. - laureaci wyłonieni w losowaniu w dniu 01.10.2019 r. - losowanie nr 6).

  O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów rezerwowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.


  WYDANIE NAGRÓD KONSUMENTOM


   1. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z zapisami pkt. 14.1, pkt. 14.4, pkt. 14.6, pkt. 14.7 regulaminu.


   2. Nagrody I-go, II-go stopnia dla konsumentów zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail laureata wskazany w formularzu, o którym mowa w 14.4 regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych danych i oświadczeń od laureata (zgodnie z postanowieniami regulaminu), nie później niż do dnia 28.10.2019 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności doręczenia laureatowi ww. wiadomości z powodu podania przez laureata błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta konsument, powyższej wiadomości e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej konsumenta.


   3. Nagrody I-go, II-go stopnia dla konsumentów nieodebrane z winy laureatów do dnia 28.10.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.


   4. Nagrody III-go stopnia dla konsumentów zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej nie później niż do dnia 28.10.2019 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody III-go stopnia z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą najpóźniej do dnia 04.11.2019 r.


   5. Nagrody III-go stopnia dla konsumentów nieodebrane z winy laureatów do dnia 04.11.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.


   6. W celu realizacji voucherów wskazanych w pkt. 13.1, pkt. 13.4, pkt. 13.7 regulaminu, tj. voucherów z przeznaczeniem na wyjazd dla 2 osób na Rajd Niemiec z cyklu WRC, każdy laureat musi, w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania nagrody przez organizatora, zgodnie z pkt. 15.2 regulaminu, skontaktować się z fundatorem nagrody, tj. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 24, 02-675, email: sns@hyundai.pl, tel. 22 645 17 00, buro czynne w dni robocze w godz. 08:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00) i przekazać mu niezbędne dane osobowe konieczne do realizacji ww. wyjazdu.


   7. W celu realizacji voucherów wskazanych w pkt. 13.10, pkt. 13.13, pkt. 13.6 regulaminu, tj. voucherów z przeznaczeniem na 7-dniowy wyjazd dla 2 osób do Korei Południowej,


    każdy laureat musi skontaktować się, w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania nagrody przez organizatora, z fundatorem nagrody, tj. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 24, 02-675, email: sns@hyundai.pl, tel. 22 645 17 00, buro czynne w dni robocze w godz. 08:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00) i przekazać mu niezbędne dane osobowe konieczne do realizacji ww. wyjazdu.


   8. W celu realizacji voucherów wskazanych w pkt. 13.2, pkt.13.5, pkt. 13.8, pkt. 13.11, pkt. 13.14, pkt. 13.17 regulaminu, tj. voucherów na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai, każdy laureat musi skontaktować się, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania nagrody przez organizatora, zgodnie z pkt. 15.2 regulaminu, z fundatorem nagrody, tj. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 24, 02-675, email: sns@hyundai.pl, tel. 22 645 17 00, buro czynne w dni robocze w godz. 08:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00) i przekazać mu niezbędne dane osobowe konieczne do realizacji nagrody.


  DRUGA CZĘŚĆ LOTERII

  PRZEZNACZONA DLA SPRZEDAWCÓW HYUNDAI


  ZASADY PROWADZENIA DRUGIEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA SPRZEDAWCÓW)


   1. Uczestnikiem drugiej części loterii może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM, jest pracownikiem lub współpracownikiem (na podstawie umowy: zlecenia lub o dzieło lub o świadczenie usług) salonu Hyundai w okresie od dnia przystąpienia do loterii do dnia ostatniego losowania nagród dla sprzedawców (dalej: sprzedawca).

    W loterii nie mogą uczestniczyć sprzedawcy będący pracownikami: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno- Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.


   2. Każdy sprzedawca, spełniający warunki określone w pkt. 16.1 regulaminu, który chce wziąć udział w loterii, musi:

    1. zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.sprzedawcy-loteria.hyundai.pl, zgodnie z pkt. 16.3 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 16.8 regulaminu,

    2. przeprowadzić co najmniej jedną jazdę testową z konsumentem w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.,

    3. poinformować konsumenta o możliwości wzięcia udziału w niniejszej loterii,

    4. wydać uzupełniony kod promocyjny konsumentowi (kod musi być uzupełnione o 7 znaków identyfikujących sprzedawcę – login sprzedawcy),

    5. zaewidencjonować przeprowadzenie jazdy testowej w systemie komputerowym Hyundai. Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.


   3. Sprzedawca, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia (jeden raz w okresie wskazanym w pkt. 16.8 regulaminu) za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.sprzedawcy-loteria.hyundai.pl formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

    1. imię i nazwisko sprzedawcy,


    2. służbowy numer telefonu komórkowego sprzedawcy,

    3. służbowy adres e-mail sprzedawcy,

    4. numer drugiej części kodu promocyjnego, tj. 7 ostatnich znaków identyfikujących sprzedawcę (login sprzedawcy),

    5. zaznaczenie w formularzu oświadczeń sprzedawcy:

    • „Zapoznałam/em się z regulaminem loterii „Loteria Hyundai 2019” i akceptuję jego treść.”.

    • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Loteria Hyundai 2019”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.


   4. Każda przeprowadzona przez sprzedawcę jazda testowa z konsumentem, po której sprzedawca wyda konsumentowi kod promocyjny i poprawnie zaewidencjonuje przeprowadzenie jazdy w systemie komputerowym Hyundai, uprawnia sprzedawcę do otrzymania jednego losu w grze o nagrodę miesięczną, wskazaną w pkt. 18.1 regulaminu, w miesiącu w którym przeprowadzona jazda testowa została poprawnie zaewidencjonowana. Każde zgłoszenie się konsumenta do loterii z kodem promocyjnym wydanym przez danego sprzedawcę uprawnia sprzedawcę, który wydał kod promocyjny (uzupełniony o 7 znaków identyfikujących sprzedawcę), do otrzymania dodatkowego jednego losu w grze o nagrodę miesięczną, wskazaną w pkt. 18.1 regulaminu, w miesiącu, w którym zgłoszenia dokonał konsument. Los/losy będą naliczane sprzedawcy od momentu zgłoszenia się przez sprzedawcę do loterii, zgodnie z pkt. 16.2 i pkt. 16.3 regulaminu.


   5. System komputerowy organizatora przy każdym zgłoszeniu automatycznie nalicza sprzedawcy odpowiednią liczbę losów w grze o nagrody, zgodnie z postanowieniami regulaminu.


   6. Każdy los sprzedawcy, z uwzględnieniem postanowień pkt. 16.7 regulaminu, bierze udział w losowaniu nagrody miesięcznej, wskazanej w pkt. 18.1 regulaminu, w etapie miesięcznym, w którym los został przyznany.


   7. Jeden los przyznany sprzedawcy uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowany zostaje usuwany z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.


   8. Sprzedawcy mogą wysyłać zgłoszenia do loterii codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2019 r.


   9. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, sprzedawca zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Sprzedawca otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 16.3 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta sprzedawca, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej sprzedawcy.   10. Sprzedawca powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta sprzedawca.


   11. Jeden sprzedawca może w ramach całej loterii otrzymać tylko jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której sprzedawca, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych sprzedawcy, dany sprzedawca zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą (pierwszą, do której został wylosowany), a kolejna nagroda, która by mu przypadła zostanie przekazana laureatowi rezerwowemu przypisanemu do danej nagrody.


   12. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy sprzedawca spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, w tym czy jazda testowa została przeprowadzona przez sprzedawcę. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że sprzedawca narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od sprzedawcy złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego sprzedawcy z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wskazanej w pkt. 18.1 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego sprzedawcy, któremu zostało przyznane prawo do nagrody wchodzi odpowiedni sprzedawca z listy rezerwowej laureatów.


   13. Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy.


   14. Udział w loterii jest dobrowolny. Sprzedawca przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez sprzedawcę postanowień regulaminu.


   15. W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.


  LOSOWANIA W DRUGIEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA SPRZEDAWCÓW)


   1. Loteria w części drugiej została podzielona na 6 (słownie: sześć) etapów miesięcznych.


   2. Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 17.7 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.


   3. Losowania nagród w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.


    Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.


    1. Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.


    2. Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).


   1. W trakcie każdego losowania, dla nagrody dla sprzedawcy wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 16.11, pkt. 16.12, pkt. 19.5 regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.


   2. W trakcie trwania loterii odbędzie się 6 (słownie: sześć) losowań laureatów nagrody miesięcznej dla sprzedawcy.


   3. W każdym etapie miesięcznym, spośród zgłoszeń sprzedawców, zostanie wyłoniony

    1 (słownie: jeden) laureat nagrody miesięcznej dla sprzedawcy oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody miesięcznej dla sprzedawcy.


    Każde losowanie laureatów nagrody miesięcznej dla sprzedawcy przebiegać będzie w następujący sposób:

 • pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody miesięcznej dla sprzedawcy,

 • druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej dla sprzedawcy.


   1. Losowania laureatów nagrody miesięcznej wskazanej w pkt. 18.1 regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:


 • 07.05.2019 r. - losowanie nr 1) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2019 r.,

 • 04.06.2019 r. - losowanie nr 2) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2019 r.,

 • 02.07.2019 r. - losowanie nr 3) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2019 r.,

 • 06.08.2019 r. - losowanie nr 4) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2019 r.,

 • 03.09.2019 r. - losowanie nr 5) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2019 r.,

 • 01.10.2019 r. - losowanie nr 6) ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 r.

  NAGRODY DLA SPRZEDAWCÓW   1. Nagrodą miesięczną dla sprzedawcy jest 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 19.4 regulaminu.

    Łączna liczba wszystkich nagród miesięcznych dla sprzedawców w loterii wynosi 6 (słownie: sześć) sztuk.

    Łączna wartość całej puli nagród miesięcznych dla sprzedawców w loterii wynosi 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).


   2. Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.


  OGŁASZANIE WYNIKÓW DRUGIEJ CZĘŚCI LOTERII (TJ. CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA SPRZEDAWCÓW)


  19.1 Wszyscy laureaci drugiej części loterii zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS pod numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 16.3 regulaminu.

  Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt.

  19.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.


   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez sprzedawcę błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez sprzedawcę włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium.


   2. Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 19.1 regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy sprzedawca może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując:

    • numer drugiej części kodu promocyjnego (7 ostatnich znaków identyfikujących sprzedawcę),

    • numer telefonu podany w zgłoszeniu do loterii.


   3. Warunkiem wydania nagrody miesięcznej dla sprzedawcy jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagrody, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sprzedawcy-loteria.hyundai.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 19.1 regulaminu. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

 • imię i nazwisko laureata,

 • pełen adres zamieszkania,

 • numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagrody,

 • numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym,

 • adres e-mail laureata podano w formularzu zgłoszeniowym,

 • zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Loteria Hyundai 2019”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie


   oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.

  • „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria Hyundai 2019” i akceptuję jego treść.”.

  • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

  • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.


   1. W przypadku niepodania / niezamieszczenia ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata w terminie wskazanym w pkt. 19.6 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 19.7 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.


   2. Laureaci nagród dla sprzedawców muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów, zgodnie z pkt. 19.4 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:

 • 17.05.2019 r. – laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 07.05.2019 r. - losowanie nr 1),

 • 14.06.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 04.06.2019 r. - losowanie nr 2),

 • 12.07.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 02.07.2019 r. - losowanie nr 3),

 • 16.08.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 06.08.2019 r. - losowanie nr 4),

 • 13.09.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 03.09.2019 r. - losowanie nr 5),

 • 11.10.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 01.10.2019 r. - losowanie nr 6).

  O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.


   1. Laureaci rezerwowi nagród dla sprzedawców muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów, zgodnie z pkt. 19.4 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:

 • 29.05.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 07.05.2019 r. - losowanie nr 1),

 • 26.06.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 04.06.2019 r. - losowanie nr 2),

 • 24.07.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 02.07.2019 r. - losowanie nr 3),

 • 28.08.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 06.08.2019 r. - losowanie nr 4),

 • 25.09.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 03.09.2019 r. - losowanie nr 5),

 • 23.10.2019 r. - laureat wyłoniony w losowaniu w dniu 01.10.2019 r. - losowanie nr 6).

  O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów rezerwowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.


  WYDANIE NAGRÓD SPRZEDAWCOM


   1. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z zapisami pkt. 19.1, pkt. 19.4, pkt. 19.6, pkt. 19.7 regulaminu.   2. Nagrody miesięczne dla sprzedawców zostaną przekazane najpóźniej do dnia 28.10.2019 r. na numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez laureata w formularzu o którym mowa w pkt. 19.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora


   3. Nagrody miesięczne dla sprzedawców nieodebrane z winy laureatów do dnia 28.10.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.


  POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW LOTERII


  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ


   1. Organizator zapewnia, że zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.


   2. Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 21.1 regulaminu, należy w szczególności:

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,

 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,

 • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.


  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy (konsumenci i sprzedawcy) mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 –

    569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 12.11.2019 r.

   2. Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

   3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i formie wskazanej w pkt. 22.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 22.2 regulaminu.

   4. Postępowanie reklamacyjne trwa 17 dni kalendarzowych. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 29.11.2019 r. Zawiadomienie o wyniku


    reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e- mail przez organizatora.

   5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ


   1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.


   2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.


  ZOBOWIAZANIE PODATKOWE


  24.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


   1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).


   2. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz.

    165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.


   3. Administratorem danych osobowych uczestników loterii, w tym laureatów, jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.


   4. Administrator danych osobowych informuje, że:

    1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

    2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

    3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,

    4. uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,


 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,

  1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

  2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagrody, w tym Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

  3. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

  4. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.


   1. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).


    ORGANIZATOR


    Szczegółowy opis nagród wskazanych w pkt. 13.1, pkt. 13.4, pkt. 13.7 regulaminu, tj. vouchera z przeznaczeniem na wyjazd dla 2 osób na Rajd Niemiec z cyklu WRC o wartości 26.580,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złote 00/100) brutto, który odbędzie się w terminie od 24.08.2019 r. do 26.08.2019 r.


    W skład ww. vouchera wchodzą następujące świadczenia:


    1. przelot II-klasą z lotniska Warszawa Okęcie lub Warszawa Modlin do lotniska w Luxembourg Airport, potencjalnie z przesiadką,

    2. przelot z lotniska w Luxembourg Airport do lotniska Warszawa Okęcie lub Warszawa Modlin, potencjalnie z przesiadką,

    3. transfery na miejscu,

    4. śniadania, obiady i kolacje,

    5. wejściówki na Rajd Niemiec 2019,

    6. wejściówki Hyundai VIP podczas Rajdu Niemiec 2019,

    7. przejazd samochodem rajdowym i20 WRC z kierowcą Hyundai Motorsport,

    8. 2 noclegi w hotelu *** w Trewirze w Niemczech w pokoju dwuosobowym typu Twin,

    9. anglojęzyczny opiekun na miejscu (oczekujący na lotnisku Luxembourg Airport),

    10. ubezpieczenie NNW,

    11. gadżety Hyundai Motorsport.


  Voucher nie zawiera:

  własnych wydatków jak minibar, napiwków, dodatkowych zamówień, szkód spowodowanych przez laureata.


  Ważne:

  1. ze względów bezpieczeństwa nie możemy zaoferować przejazdu samochodem rajdowym i20 WRC z kierowcą Hyundai Motorsport kobietom w ciąży oraz osobom niepełnoletnim,

  2. siedzenia i pasy bezpieczeństwa w samochodach WRC oraz kombinezony są w określonych rozmiarach (niezależnych od organizatora i fundatora nagrody), jeżeli laureat nie zmieści się w te rozmiary, nie będzie miał możliwości odbycia przejazdu samochodem rajdowym i20 WRC z kierowcą Hyundai Motorsport.


  Fundator nagrody oraz organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody lub jej części z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności: wojny i stan wojenny, klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiające daną aktywność, katastrofy transportowe, strajki.


  Szczegółowy opis nagrody wskazanej w pkt. 13.10, pkt. 13.13, pkt. 13.6 regulaminu, tj. vouchera z przeznaczeniem na minimum 7-dniowy wyjazd dla 2 osób do Korei Południowej o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto, który odbędzie się pomiędzy 11.11.2019 r. a 20.12.2019 r. Z uwagi na dostępność lotów dokładny termin wyjazdu określony zostanie przez fundatora nagrody po wyłonieniu laureatów ww. nagród.


  W skład ww. vouchera wchodzą następujące świadczenia:


  1. przelot II-klasą z lotniska Warszawa Okęcie lub Warszawa Modlin do lotniska w Seulu, potencjalnie z przesiadką,

  2. przelot z lotniska w Seulu do lotniska Warszawa Okęcie lub Warszawa Modlin, potencjalnie z przesiadką,

  3. transfery na miejscu zorganizowane przez anglojęzycznego opiekuna odbierającego laureata na lotnisku w Seulu,

  4. śniadania i kolacje przez cały wyjazd,

  5. dodatkowo lunche w trakcie zorganizowanych przez Fundatora wycieczek,

  6. wycieczka do centrum multimedialnego Hyundai Motor Studio Digital,

  7. wycieczka do centrum multimedialnego Hyundai Motor Studio – Seul,

  8. wycieczka do fabryki HMC Ulsan ze zwiedzaniem fabryki,

  9. wycieczka Hyundai Steel ze zwiedzaniem huty stali z której wytwarzane są elementy samochodów Hyundai,

  10. 2 dniowa wycieczka Seul City Tour,

  11. minimum 6 noclegów w hotelu *** w Seulu w pokoju dwuosobowym typu Twin,

  12. anglojęzyczny przewodnik w trakcie zorganizowanych wycieczek,

  13. ubezpieczenie NNW.


  Voucher nie obejmuje:

  własnych wydatków jak minibar, napiwki, dodatkowe zamówienia, szkody spowodowane przez laureata, wycieczek zorganizowanych na własną rękę oraz obiadów w dni, w których nie będzie wycieczek zorganizowanych przez fundatora


  Fundator nagrody oraz organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody lub jej części z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności: wojny i stan wojenny, klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiające daną aktywność, katastrofy transportowe, strajki.


  Opis podstawowych warunków wykorzystania voucherów wskazanych w pkt. 13.2, pkt. 13.5, pkt. 13.8, pkt. 13.11, pkt. 13.14, pkt. 13.17 regulaminu, tj. voucherów z przeznaczeniem na użyczenie samochodu osobowego marki Hyundai.

  Voucher upoważnia do użyczenia samochodu osobowego, stanowiącego nagrodę w loterii, na okres jednego roku liczonego od dnia użyczenia pojazdu zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie użyczenia.


  Podstawowe informacje:


  1. voucher obejmuje:

 • pakiet ubezpieczeń OC / AC,

 • komplet opon zimowych (voucher nie obejmuje kosztów wymiany opon),

 1. limit kilometrów w okresie użyczenia samochodu wynosi 20 000 km,

 2. odbiór i zwrot użyczonego samochodu odbywa się w siedzibie HYUNDAI MOTOR POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 24 (voucher nie obejmuje zwrotu kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru, zwrotu samochodu),

 3. umowa użyczenia wygasa w przypadku zawinionej przez laureata utraty samochodu (np. wskutek stwierdzenia szkody całkowitej). W sytuacji utraty samochodu, której przyczyny nie leżą po stronie laureata, użyczający (tj. HYUNDAI MOTOR POLAND Sp. z o.o.) zapewni realizację nagrody poprzez użyczenie pojazdu zastępczego o zbliżonej klasie oraz o wartości nie niższej, niż samochód stanowiący pierwotny przedmiot użyczenia,

 4. szczegółowe informacje dot. warunków użyczenia samochodu osobowego znajdują się

we wzorze umowy użyczenia.Wzór umowy użyczenia pojazdu:


UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU


zawarta dnia 2019 roku w Warszawie pomiędzy:


HYUNDAI MOTOR POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: 02 – 675 Warszawa, ul. Wołoska 24, NIP: 5210335531, REGON: 010372343, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067315 (Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), reprezentowaną przez:


image

zwaną dalej „HMP” lub „Użyczającym”

a

, zamieszkałym w , adres: legitymującym się dowodem osobistym numer i seria

PESEL ,

zwaną/zwanym dalej „Biorącym”,zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”. Strony postanowiły co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Użyczającego do oddania Biorącemu do bezpłatnego używania pojazdu mechanicznego marki Hyundai (dalej: „Pojazd”), przez okres jednego roku od dnia jego wydania, stwierdzonego Protokołem Przekazania i Zwrotu Pojazdu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, z limitem 20 000 km.

 2. Przedmiotem użyczenia, o którym mowa w ust. 1, jest następujący Pojazd:

  • Model:

  • Nr VIN:

  • Nr rejestracyjny:

  • Seria i nr dowodu rejestracyjnego:

  • Wartośd katalogowa:


 3. Strony uzgadniają, iż niniejsza Umowa zostaje zawarta w celu realizacji zobowiązao HMP i uprawnieo Biorącego wynikających z regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Hyundai 2019”. Wspomniane uprawnienia urzeczywistniane są na podstawie vouchera, stanowiącego nagrodę II- go stopnia w wyżej wskazanej loterii, który swym zakresem gwarantuje również objęcie Pojazdu pakietem ubezpieczeo OC/AC, a także przekazanie Biorącemu kompletu opon zimowych.

 4. Użyczający oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające oddanie Pojazdu do używania oraz, że jest on wolny od wad prawnych.

 5. Wydanie Pojazdu Biorącemu nastąpi w siedzibie Hyundai w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 24. Wraz z Pojazdem Biorącemu wydany zostanie komplet opon zimowych. Biorący zobowiązuje się do dotarcia na miejsce odbioru Pojazdu na własny koszt.

§ 2

Warunki korzystania z Pojazdu

 1. Biorący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podczas trwania użyczenia obowiązuje go limit kilometrów wyznaczony przez Użyczającego i wynosi on 20 000 km.

 2. Użyczający oświadcza, że pojazd objęty jest 5 letnią gwarancją producenta, której obowiązywanie uzależnione jest od dokonywania okresowych przeglądów po osiągnięciu określonego przebiegu. Z uwagi na powyższe, Biorący zobowiązuje się do zgłoszenia się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai w celu przeprowadzenia przeglądu okresowego w związku z osiągnięciem przebiegu wskazanego w Protokole Przekazania i Zwrotu Pojazdu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (+/- 1000 km). Biorący poinformuje Użyczającego o tym, do której Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai planuje zgłosid się na przegląd najpóźniej na 3 dni robocze przed jego umówionym terminem. Koszty przeglądu okresowego ponosi Użyczający. Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi Hyundai dostępna jest na https://www.hyundai.pl/Znajdz_dealera/.

 3. Biorący zobowiązuje się używad Pojazd w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniu, jak również ponosid wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem oraz wykorzystaniem, w tym koszty wynikające z bieżących napraw, konserwacji i wymiany opon.


 4. Biorący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że pojazd nie jest przeznaczony do używania w zawodach sportowych, rajdach, wyścigach ani żadnych podobnych oficjalnych i nieoficjalnych wydarzeniach.

 5. Poza osobami z najbliższej rodziny (małżonek, partner, wstępni, zstępni) zamieszkującymi z Biorącym w jednym gospodarstwie domowym, Biorący nie będzie powierzał Pojazdu osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie. Dokonanie takiej dyspozycji użyczonym Pojazdem może nastąpid wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Użyczającego, udzielonej na podstawie uprzedniego pisemnego wniosku Biorącego.

 6. Biorący będzie korzystał z Pojazdu w sposób niekomercyjny i wyłącznie na własny użytek, w tym w szczególności nie będzie korzystał z Pojazdu w celu odpłatnego przewożenia w nim osób i rzeczy (taxi, kurier, przewóz osób).

 7. Biorący zobowiązuje się dbad o Pojazd i utrzymywad go w dobrym stanie, co oznacza w szczególności, iż:

  1. Biorący zobowiązuje się korzystad z pojazdu zgodnie z instrukcją jego użytkowania, przekazaną wraz z Pojazdem;

  2. montaż akcesoriów i dodatkowych elementów wyposażenia w Pojeździe, wymagających ingerencji w sposób konstrukcji pojazdu lub pozostawiające ślady w pojeździe może byd dokonywany tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Użyczającego, w stacji Autoryzowanego Dealera Hyundai, a ich montaż oraz demontaż nie może pozostawiad śladów w Pojeździe;

  3. Pojazd należy odpowiednio zabezpieczad przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami, w szczególności poprzez używanie wszelkich zabezpieczeo, w które wyposażony jest Pojazd;

  4. zmiana przeznaczenia Pojazdu lub dokonywanie jakichkolwiek zmian w Pojeździe możliwe jest tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Użyczającego.

 8. Biorący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Użyczającego o wszelkich okolicznościach mogących narazid Pojazd na uszkodzenie lub zniszczenie, bądź też mogących spowodowad utratę przez Biorącego posiadania Pojazdu, jak również wpływających na wykonywanie zapisów niniejszej Umowy.

 9. Biorący zobowiązuje się do ponoszenia kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, parkowania, mandatów karnych i innych opłat, których koniecznośd poniesienia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Użyczającego.

 10. Użyczający zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ubezpieczenia Pojazdu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

 11. Biorący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, zawiadomid Użyczającego o istotnych zdarzeniach dotyczących Pojazdu, do których należą w szczególności:

  1. wypadek lub kolizja drogowa,


  2. wystąpienie innych uszkodzeo Pojazdu (w szczególności uszkodzenie licznika kilometrów),


  3. utrata Pojazdu lub elementów jego wyposażenia,


  4. przypadki nadmiernego zużycia Pojazdu lub jego elementów,


  5. ujawnione wady ukryte,


  6. zniszczenie lub utrata dokumentów Pojazdu albo tablic rejestracyjnych, zatrzymanie Pojazdu lub


   związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy,


  7. wszelkie zdarzenia mogące skutkowad powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeo obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania oraz fakt kradzieży Pojazdu.


 12. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępie 2 pkt g), którego sprawcą jest osoba trzecia, Biorący zobowiązany jest uzyskad oświadczenie sprawcy lub oświadczenie policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeo, w którym ubezpieczony jest Pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym następujące dane sprawcy: imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeo, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Biorący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomid właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w celu wszczęcia postępowania w sprawie zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.


 13. W razie powstania szkody w zakresie objętym umową ubezpieczenia Biorący zobowiązany jest użyd wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego Pojazdu przed zwiększeniem szkody.


§ 3

Odpowiedzialnośd

 1. Biorący w użyczenie oświadcza, że został poinformowany o objęciu Pojazdu pakietem ubezpieczeo OC/AC, na podstawie umowy zawartej przez Użyczającego z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeo Ergo Hestia Spółka Akcyjna.

 2. Biorący oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ubezpieczyciela, o którym mowa w ust. 1 i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się ich przestrzegad w czasie trwania niniejszej Umowy.

 3. W przypadku uszkodzenia lub utraty Pojazdu z powodu okoliczności, za które Biorący ponosi odpowiedzialnośd, zobowiązuje się on do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z uszkodzeniem lub utratą Pojazdu w zakresie, w jakim nie zostaną one pokryte w ramach ubezpieczenia OC/AC, w tym w szczególności w zakresie kosztów naprawy, utraty wartości lub pokrycia kosztów związanych z dodatkowymi kosztami ubezpieczenia w sytuacji naprawienia szkody w ramach ochrony ubezpieczeniowej.

 4. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niemożnością korzystania z Pojazdu przez Biorącego w czasie obowiązywania niniejszej umowy, spowodowane okolicznościami, które wynikły z winy Biorącego. W innych przypadkach Użyczający zapewni Biorącemu realizację nagrody poprzez użyczenie pojazdu zastępczego o zbliżonej klasie oraz o wartości nie niższej, niż Pojazd stanowiący pierwotny przedmiot użyczenia.

 5. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, Biorący zapłaci HMP kwotę 0,10 zł brutto za każdy dodatkowy przejechany kilometr ponad wskazany limit. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z przekroczenia limitu kilometrów przewyższającej wyżej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 4

Przedterminowe rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku używania Pojazdu przez Biorącego w sposób sprzeczny z Umową lub jego właściwościami oraz przeznaczeniem, Użyczający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu Pojazdu.


 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostad przekazane Biorącemu na piśmie w formie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Biorący będzie w takiej sytuacji zobowiązany do zwrotu Pojazdu w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego żądania.

 3. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku zawinionej przez Biorącego utraty Pojazdu (np. wskutek stwierdzenia szkody całkowitej). W sytuacji utraty Pojazdu, której przyczyny nie leżą po stronie Biorącego, Użyczający zapewni Biorącemu realizację nagrody poprzez użyczenie pojazdu zastępczego o zbliżonej klasie oraz o wartości nie niższej, niż Pojazd stanowiący pierwotny przedmiot użyczenia.

§ 5

Zwrot przedmiotu użyczenia

 1. Biorący ma obowiązek zwrotu Pojazdu najpóźniej w ostatnim dniu terminu, na jaki użyczenie zostało dokonane.

 2. Pojazd powinien zostad zwrócony w stanie niepogorszonym, w stosunku do tego, jaki stwierdzono w momencie wydania Pojazdu Biorącemu, z zastrzeżeniem, że Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 3. Termin zwrotu zostanie ustalony ostatecznie przez Strony na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta. Ostateczny termin zwrotu może byd wyznaczony wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 12:00 i 13:00 - 17:00. Miejscem zwrotu Strony określają siedzibę Hyundai Motor Poland sp. z o.o. w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 24. Biorący zobowiązuje się dostarczyd Pojazd do miejsca zwrotu na własny koszt.

 4. Zwrot Pojazdu zostanie stwierdzony Protokołem Przekazania i Zwrotu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

 5. Wszelkie szkody powstałe po stronie Użyczającego związane z nieterminowym zwrotem Pojazdu obciążają Biorącego.

§ 6

Adresy korespondencyjne oraz dane kontaktowe

 1. Strony ustalają, że ich adresami korespondencyjnymi są adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy.

 2. Użyczający niniejszym wyznacza następujących przedstawicieli upoważnionych do wykonywania czynności związanych z niniejszą Umową Użyczenia, w szczególności bieżącego kontaktu, dokonywania zgłoszeo, przyjmowania zgłoszeo, składania oświadczeo i podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy:

, tel. , adres e-mail:

, tel. , adres e-mail:


§ 7

Okres obowiązywania Umowy. Postanowienia koocowe.

 1. Strony ustalają, że niniejsza Umowa Użyczenia zostaje zawarta na czas określony tj. na okres jednego roku od dnia wydania Pojazdu Biorącemu w używanie.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyd będą do rozstrzygnięd polubownych, a w razie


  braku porozumienia spory podlegad będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych według właściwości ogólnej.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  Załączniki:

  1. Wzór Protokołu Przekazania i Zwrotu Pojazdu;


………..………………………….. ……………………………..

Biorący HMP


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy użyczenia pojazdu


PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ZWROTU POJAZDU


Biorący w używanie

HMP


HYUNDAI MOTOR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, reprezentowana przez:


Imię i Nazwisko:

Imię i Nazwisko:

WYDANY POJAZD

Marka, Model, Wersja:

Numer rejestracyjny:

VIN:

Kolor nadwozia:

Cena katalogowa Pojazdu:

OKRES UŻYCZENIA

Data wydania pojazdu:

Data zwrotu pojazdu:

Miejsce wydania:

Miejsce zwrotu:

Stan licznika przed wyjazdem: km

Stan licznika po powrocie: km


Stan Paliwa:

Stan Paliwa:

Z pojazdem wydano:

Z pojazdem zwrócono:

- 1 komplet kluczy + pilot autoalarmu

- 1 komplet kluczy + pilot autoalarmu

- 1 dowód rejestracyjny

- 1 dowód rejestracyjny

- 1 polisa ubezpieczeniowa

- 1 polisa ubezpieczeniowa

- 1 zestaw narzędzi

- 1 zestaw narzędzi

- 1 podnośnik

- 1 podnośnik

- 1 koło zapasowe

- 1 koło zapasowe

- komplet opon zimowych

- komplet opon zimowych

- 1 trójkąt ostrzegawczy + 1 gaśnica

- 1 trójkąt ostrzegawczy + 1 gaśnica

PRZEGLĄD OKRESOWY

Biorący zobowiązuje się zgłosid na okresowy przegląd gwarancyjny do Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai w związku z osiągnięciem przebiegu:


……………….. km (+/- 1000 km)

Uwagi

Uwagi

W imieniu Biorącego w używanie


podpis

W imieniu Biorącego w używanie


podpis

W imieniu HMP


podpis

W imieniu HMP


podpis


ZAŁĄCZNIK NR 4

DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „LOTERIA HYUNDAI 2019”


Opis nagrody III-go stopnia dla konsumenta, tj. karty podarunkowej Shell o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Karta podarunkowa ważna jest do 31.12.2020 r.

Karta podarunkowa może być użyta wyłącznie na stacjach Shell wymienionych na stronie www.shell.pl/kartapodarunkowa w celu zapłaty za usługi, tj. usługi myjni samochodowej oraz rzeczy oferowane do sprzedaży na danej stacji Shell, z wyłączeniem zakładów i gier losowych, zdrapek, loterii itp., a także z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

Regulamin karty podarunkowej Shell zawierający m.in. zasady korzystania z karty znajduje się na stronie: www.shell.pl/kartapodarunkowa

Umów się na wizytę